1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je Jurík Miroslav, Diviacka Nová Ves 150, 97224 Diviacka Nová Ves, ktorý je zapísaný v Obchodnom registry Obvodného úradu v Prievidzi, číslo živnostenského registra: 307-7709, IČO: 41053672, DIČ: 1031049151, IČ DPH: SK1031049151, tel.: 0915055642, e-mail: info@virginiashop.sk (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.

1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
Prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 48 hodín telefonicky alebo emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).                                                                            

2.7 Predávajúci si vyhradzuje právo bez ďaľšieho upozornenia zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:                                                                                                        

a, tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať                                                                            

b, vystavená cena tovaru bola chybná                                                                                       

c, tovar predávajúcemu nedodal výrobca alebo dodávateľ                                                          

2.8 Nakupovanie na stránke predávajúceho nieje určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.

3. CENY

3.1 Ceny za produkty uvedené na stránke www.virginiashop.sk sú konečné s DPH. Na celkové ceny za produkty je možno uplatňovať aktuálne množstevné, prípadne vernostné zľavy. Predávajúci je platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3.3 Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny všetkých tovarov sa môžu sa líšiť od cien v predajniach. Tovary uvedené na tejto stránke neslúžia ako ponuka tovarov v predajniach.

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Tútu platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

a) prevodným príkazom zo svojho účtu na účet Miroslav Jurík, IBAN: SK8009000000000372244890, SWIFT/BIC: GIGASKBX, vedeným v banke: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 83237 Bratislava, IČO: 00151653

b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho                                                             

c, platbou v hotovosti u predávajúceho, len pri objednávkach so spôsobom doručenia Osobným odberom podľa boudu 6.1 c) týchto obchodných podmienok

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 7 pracovných dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.2 Tovar je možné doručiť len na územie Slovenskej republiky a Českej republiky                      

5.3 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.                                   

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a) kuriérskou službou  GLS len na území Slovenskej republiky, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská Republika IČO: 36624942

b) Slovenskou poštou. Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica             

c, Osobný odber na adrese prevádzky (po  vyzvaní prostredníctvom emailu resp. pripravení objednávky na odber PO-PIA 8:00 až 16:30, Diviacka Nová Ves 150, 97224 Diviacka Nová Ves Slovenská republika) 

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predavújúci taktiež dodá spolu s tvovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.

6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.                                              

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatek tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Bod 7.1 týchto Obchodných podmienok sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba (fyzická osoba nepodnikateľ) a bol si ho buď prevziať osobne v prevádzkarni predavajúceho alebo mu bol doručený kuriérom, prípadne poštou.

7.3 Tovar na vrátenie musí byť:

a) nepoužitý,

b) nepoškodený,

c) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),

d) vrátane priloženého dokladu o kúpe,

7.4 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky buď emailom alebo písomne (listovou formou), uviesť číslo objednávky (variabilný symbol) a dátum kúpy.

b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.5 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar naspäť,

b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. 

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Pri nákupe tovaru obdrží kupujúci potvrdený záručný list.

8.3 Zbraň ktorá je označená ako "dekoračná, skrat. dek." je pri predaji plne funkčná ale jej vnútorné a vonkajšie diely a diely príslušenstva nezodpovedajú bežnej kvalite a to môže spôsobiť nefunkčnosť zbrane a príslušenstva alebo nesprávnu funkčnosť zbrane a príslušenstva.Z tohto dôvodu je zbraň predávaná za nižšiu cenu. Podľa §619 ods.1 zákona 40/1964 Zb. predávajúci nezodpovedá za vadu pre ktorú je zbraň a jej príslušenstvo predávané za nižšiu cenu. Zbraň doporučujeme používať na dekoračné účely.

8.4 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

8.5 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.6 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený,  vrátane kópie faktúry alebo originál záručného listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.7 Oprávnená záručná oprava je bezplatná.                                                      

8.8 Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru:                                                      

a, Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi - kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b, Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

c, Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 zákona a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 zákona tak, že umiestnil tento reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.                                                  

8.9 Postup reklamácie:

8.9.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

8.9.2. Poslať produkt späť alebo priviesť osobne na adresu prevádzky predávajúceho Diviacka Nová Ves 150, 97224 Diviacka Nová Ves, Slovenská republika        

8.10. Alternatívne riešenie sporov:

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Hurbanova 59, 91101 Trenčín, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.           

Citované zo stránky https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi:

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Predávajúci ako prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len "Kúpna zmluva"), ktorej predmetom je kúpa tovaru prostredníctvom e-shopu www.virginiashop.sk (ďalej len "E-shop") a za účelom zasielania newsletterov a propagačných e-mailov (najmä obchodných oznámení, noviniek a akcií), t.j. priamy marketing ohľadom vlastných podobných tovarov a služieb Predávajúceho v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie newsletterov a propagačných e-mailov.                                                                               

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať v nevyhnutnom rozsahu aj naši poskytovatelia IT služieb a hostingu, najmä systému pre spravovanie našeho E-shopu (systém Prestashop) a takisto poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe (príjemcovi) s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou pomocou spracovateľov spomenutých v bode 6. týchto obchodných podmienok (oznámenie mena, adresy dodania, emailu a tel.čísla pre avizovanie doručenia), či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru pomocou spracovateľov spomenutých v bode 4.1. týchto obchodných podmienok (oznámenie čísla účtu), či špeciálnych marketingových akcií. Osobné údaje Kupujúceho môžu byť sprístupnené audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) alebo medzinárodnej organizácie. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov.                                                                

9.2 Všetky osobné údaje kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "Zákon o ochrane OU"). Jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis.                                                                                                         

Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho je kúpna zmluva, nakoľko spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. V prípade marketingových aktivít je právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho oprávnený záujem predávajúceho v zmysle §13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane OU, ktorým je ďalšia ponuka vlastných podobných tovarov a služieb predávajúceho kupujúcemu.                                      

Predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnutie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy.                                                           

Predávajúci bude osobné údaje kupujúceho uchovávať po dobu do uplynutia 10 (desiatich) rokov od uzavretia poslednej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a v prípade registrácie kupujúceho v e-shope po dobu do uplynutia 10 (desiatich) rokov odo dňa zrušenia registrácie kupujúceho v e-shope.                                                                                                              

Z odberu obchodných oznámení, noviniek a akcií sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že si upraví nastavenie svojho používateľského profilu v prípade, ak má registrovaný účet na stránkach www.virginiashop.sk alebo predávajúceho kontaktuje prostredníctvom infolinky na tel. čísle +421915055642.                                                                                                                           

9.3 V rámci reklamačného konania, podľa bodu 8 všeobecných obchodných podmienok, sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.   

9.4 Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania (vo väčšine prehliadačov klávesová skratka PC: ctrl+shift+n mac: ⌘ + Shift + n).


Predávajúci si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.

10. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

10.1. Dozor nad poskytovaní služieb vykonáva SOI TN, Hurbanova 59

10.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Diviackej Novej Vsi 01.01.2020

Dokumenty k stiahnutiu

Formulár - Odstúpenie od kúpnej zmluvy (PDF)

Formulár - Reklamácia tovaru (PDF)


Moduly, platobné brány, preklady a služby pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop